× แอปพลิเคชันบน Google Play‎ และ App Store

CMAQHI CMAQHI

ข้อมูลย้อนหลังของจุดตรวจ

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายปีไม่ควรเกิน 10 มคก./ลบม.

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายปีไม่ควรเกิน 20 มคก./ลบม.