CMAQHI

ขณะนี้กำลังปรับปรุงระบบชั่วคราว
เพื่อเปลี่ยนจาก CMAQHI (ChiangMai Air Quality Health Index หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่)
เป็น NTAQHI (Northern Thailand Air Quality Health Index หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ)
เพื่อขยายเครือข่ายระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนจากผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพไปยังจังหวัดอื่นในภาคเหนือ
ของประเทศไทยเพิ่มเติมจากจังหวัดเชียงใหม่

CMAQHI