ข้อมูลคุณภาพอากาศ realtime (รายนาที)

PM2.5 = N/A มคก./ลบม.


AQHI = (คำนวณจาก PM2.5)

PM2.5 = (มคก./ลบม.)

PM10  = (มคก./ลบม.)

PM1.0 = (มคก./ลบม.)

อุณหภูมิ = (°C)

ความชื้นสัมพัทธ์ = (%)

คุณภาพอากาศรายนาทีในรอบ 1 วันที่ผ่านมา


คุณภาพอากาศรายชั่วโมงในรอบ 1 วันที่ผ่านมา

N/A
N/A

คุณภาพอากาศรายวันในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

N/A
N/A