ข้อมูลคุณภาพอากาศ realtime (รายนาที)

PM2.5 = N/A มคก./ลบม.


PM2.5 = (มคก./ลบม.)

PM10  = (มคก./ลบม.)

PM1.0 = (มคก./ลบม.)

อุณหภูมิ = (°C)

ความชื้นสัมพัทธ์ = (%)

คุณภาพอากาศรายนาทีในรอบ 24 ชม. ผ่านมา

PM2.5 (มคก./ลบม.) min = max = avg =
PM10 (มคก./ลบม.) min = max = avg =
PM1.0 (มคก./ลบม.) min = max = avg =
อุณหภูมิ (°C) min = max = avg =
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) min = max = avg =