ChiangMai Air Quality Health Index

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ คำแนะนำสำหรับประชาชน
อากาศดี
0-50
ประชาชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

หมายเหตุ
1. ตามมาตรฐานสากลให้ยึดถือค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดมาเป็นเกณฑ์
2. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา กลางแจ้ง หรือผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต่ำ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง
3. คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากปัญหาหมอกควันในระดับ สีแดง สีม่วง และ สีน้ำตาล
   - หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักและเป็นเวลานานๆ
   - หากจำเป็นควรใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นควันขนาดเล็กมากได้ เช่น หน้ากากชนิด N95 หรือ FFP2 ส่วนหน้ากากอนามัยธรรมดาไม่สามารถป้องกันฝุ่นละเอียดเข้าสู่ร่างกายได้
   - ปิดประตูหน้าต่างบ้านหรืออาคารให้สนิท ไม่ให้อากาศที่มีควันพิษภายนอกเข้าภายในบ้าน ห้องที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศสามารถใช้พัดลมได้
   - ใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดมีแผ่นกรอง HEPA ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้อง


ดัชนีคุณภาพอากาศรายชั่วโมงเพื่อคาดการณ์คุณภาพอากาศในชั่วโมงต่อไป

ข้อมูลย้อนหลังเฉลี่ยรายวันของจุดตรวจ

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายวันไม่ควรเกิน 50 มคก./ลบม.

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายวันไม่ควรเกิน 25 มคก./ลบม.

ข้อมูลย้อนหลังเฉลี่ยรายเดือนของจุดตรวจ

ข้อมูลย้อนหลังเฉลี่ยรายปีของจุดตรวจ

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายปีไม่ควรเกิน 10 มคก./ลบม.

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยรายปีไม่ควรเกิน 20 มคก./ลบม.


PM2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบม.)
PM10
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบม.)
ดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่
กลุ่มเสี่ยง คำแนะนำสำหรับประชาชน
เกณฑ์ ค่าดัชนี
0-12.0 0-54 อากาศดี 0-50 ประชาชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
12.1-35.4 55-154 ปานกลาง 51-100 ผู้ที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป: ควรลดการออกแรงหนักหรือเป็นเวลานาน และสังเกตอาการไอและเหนื่อยของตัวเอง
ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
35.5-55.4 155-254 ไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง 101-150 เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา กลางแจ้ง หรือผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต่ำ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน โดยอาจพักเป็นระยะๆ หมั่นสังเกตอาการไอ ล้า ใจสั่น และแน่นหน้าอกของตัวเอง หากมีโรคประจำตัวให้ปฎิบัติตามที่แพทย์แนะนำ
ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
55.5-150.4 255-354 อากาศไม่ดี 151-200 ประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน พักหรือทำงานในอาคาร
ประชาชนทั่วไป: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน อาจพักเป็นระยะๆ
150.5-250.4 355-424 ไม่ดีอย่างยิ่ง 201-300 ประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ทำกิจกรรมในอาคารแทน
ประชาชนทั่วไป: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน ทำกิจกรรมในอาคารแทน
250.5 ขึ้นไป 425 ขึ้นไป อันตราย มากกว่า 300 ประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรพักในอาคารเท่านั้น ทำกิจกรรมที่เบาๆ
ประชาชนทั่วไป: ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด

หมายเหตุ แถบสีและการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศใช้วิธีของ The United States Environmental Protection Agency (EPA)


*คุณภาพอากาศ ณ จุดตรวจวัดอื่น ๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

จากเว็บไซต์ www.aqith.com

จากเว็บไซต์ www.cmuccdc.org