ChiangMai Air Quality Health Index

แผนที่ดัชนีคุณภาพอากาศของทุกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่

(AQI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง)

>
 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่ AQI 12
 2. อำเภอจอมทอง AQI 74
 3. อำเภอแม่แจ่ม AQI 81
 4. อำเภอเชียงดาว AQI 15
 5. อำเภอดอยสะเก็ด AQI 66
 6. อำเภอแม่แตง AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 7. อำเภอแม่ริม AQI 62
 8. อำเภอสะเมิง AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 9. อำเภอฝาง AQI 83
 10. อำเภอแม่อาย AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 11. อำเภอพร้าว AQI 60
 12. อำเภอสันป่าตอง AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 13. อำเภอสันกำแพง AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 14. อำเภอสันทราย AQI 0
 15. อำเภอหางดง AQI 86
 16. อำเภอฮอด AQI 74
 17. อำเภอดอยเต่า AQI 42
 18. อำเภออมก๋อย AQI 77
 19. อำเภอสารภี AQI 93
 20. อำเภอเวียงแหง AQI 47
 21. อำเภอไชยปราการ AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 22. อำเภอแม่วาง AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 23. อำเภอแม่ออน AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 24. อำเภอดอยหล่อ AQI 74
 25. อำเภอกัลยาณิวัฒนา AQI null(กำลังตรวจสอบ)

*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อหรือแผนที่เพื่อดูข้อมูลรายอำเภอ


PM2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบม.)
PM10
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบม.)
ดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่
กลุ่มเสี่ยง คำแนะนำสำหรับประชาชน
เกณฑ์ ค่าดัชนี
0-12.0 0-54 อากาศดี 0-50 ประชาชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
12.1-35.4 55-154 ปานกลาง 51-100 ผู้ที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป: ควรลดการออกแรงหนักหรือเป็นเวลานาน และสังเกตอาการไอและเหนื่อยของตัวเอง
ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
35.5-55.4 155-254 ไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง 101-150 เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา กลางแจ้ง หรือผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต่ำ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน โดยอาจพักเป็นระยะๆ หมั่นสังเกตอาการไอ ล้า ใจสั่น และแน่นหน้าอกของตัวเอง หากมีโรคประจำตัวให้ปฎิบัติตามที่แพทย์แนะนำ
ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
55.5-150.4 255-354 อากาศไม่ดี 151-200 ประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน พักหรือทำงานในอาคาร
ประชาชนทั่วไป: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน อาจพักเป็นระยะๆ
150.5-250.4 355-424 ไม่ดีอย่างยิ่ง 201-300 ประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ทำกิจกรรมในอาคารแทน
ประชาชนทั่วไป: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน ทำกิจกรรมในอาคารแทน
250.5 ขึ้นไป 425 ขึ้นไป อันตราย มากกว่า 300 ประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรพักในอาคารเท่านั้น ทำกิจกรรมที่เบาๆ
ประชาชนทั่วไป: ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด

หมายเหตุ แถบสีและการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศใช้วิธีของ The United States Environmental Protection Agency (EPA)

*คุณภาพอากาศ ณ จุดตรวจวัดอื่น ๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

จากเว็บไซต์ www.aqith.com

จากเว็บไซต์ www.cmuccdc.org