ChiangMai Air Quality Health Index

แผนที่ดัชนีคุณภาพอากาศของทุกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่

(AQI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง)

>
 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่ AQI 38
 2. อำเภอจอมทอง AQI null (กำลังตรวจสอบ)
 3. อำเภอแม่แจ่ม AQI 35
 4. อำเภอเชียงดาว AQI 11
 5. อำเภอดอยสะเก็ด AQI 0
 6. อำเภอแม่แตง AQI 16
 7. อำเภอแม่ริม AQI 27
 8. อำเภอสะเมิง AQI 12
 9. อำเภอฝาง AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 10. อำเภอแม่อาย AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 11. อำเภอพร้าว AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 12. อำเภอสันป่าตอง AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 13. อำเภอสันกำแพง AQI 38
 14. อำเภอสันทราย AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 15. อำเภอหางดง AQI 16
 16. อำเภอฮอด AQI 24
 17. อำเภอดอยเต่า AQI 24
 18. อำเภออมก๋อย AQI 12
 19. อำเภอสารภี AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 20. อำเภอเวียงแหง AQI 11
 21. อำเภอไชยปราการ AQI 20
 22. อำเภอแม่วาง AQI 13
 23. อำเภอแม่ออน AQI null(กำลังตรวจสอบ)
 24. อำเภอดอยหล่อ AQI 26
 25. อำเภอกัลยาณิวัฒนา AQI 22

*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อหรือแผนที่เพื่อดูข้อมูลรายอำเภอ


PM2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบม.)
PM10
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(มคก./ลบม.)
ดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่
กลุ่มเสี่ยง คำแนะนำสำหรับประชาชน
เกณฑ์ ค่าดัชนี
0-12.0 0-54 อากาศดี 0-50 ประชาชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
12.1-35.4 55-154 ปานกลาง 51-100 ผู้ที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป: ควรลดการออกแรงหนักหรือเป็นเวลานาน และสังเกตอาการไอและเหนื่อยของตัวเอง
ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
35.5-55.4 155-254 ไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง 101-150 เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา กลางแจ้ง หรือผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต่ำ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน โดยอาจพักเป็นระยะๆ หมั่นสังเกตอาการไอ ล้า ใจสั่น และแน่นหน้าอกของตัวเอง หากมีโรคประจำตัวให้ปฎิบัติตามที่แพทย์แนะนำ
ประชาชนทั่วไป: ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
55.5-150.4 255-354 อากาศไม่ดี 151-200 ประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน พักหรือทำงานในอาคาร
ประชาชนทั่วไป: ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน อาจพักเป็นระยะๆ
150.5-250.4 355-424 ไม่ดีอย่างยิ่ง 201-300 ประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด ทำกิจกรรมในอาคารแทน
ประชาชนทั่วไป: ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน ทำกิจกรรมในอาคารแทน
250.5 ขึ้นไป 425 ขึ้นไป อันตราย มากกว่า 300 ประชาชนทั่วไป ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง: ควรพักในอาคารเท่านั้น ทำกิจกรรมที่เบาๆ
ประชาชนทั่วไป: ควรงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด

หมายเหตุ แถบสีและการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศใช้วิธีของ The United States Environmental Protection Agency (EPA)

*คุณภาพอากาศ ณ จุดตรวจวัดอื่น ๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

จากเว็บไซต์ www.aqith.com

จากเว็บไซต์ www.cmuccdc.org